Jørgen Glenthøj

Tidligere borgmester på Frederiksberg

For det Frederiksberg du holder af

Hele Byens parti gennem mere end 100 år

Et grønt Frederiksberg

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte – og vi vil gøre Frederiksberg endnu grønnere.
Vores smukke grønne by bliver stadig grønnere. Frederiksberg Konservative ønsker at gøre Frederiksberg endnu grønnere, føre en bæredygtig energi- og miljøpolitik og samtidig bevare kvaliteterne ved det klassiske Frederiksberg.

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. Vi gør løbende byen mere grøn med flere vejtræer, flere blomster samt grønne planter i byrummet. Frederiksberg Konservatives mål er, at alle Frederiksberg-borgere skal kunne se mindst ét træ fra deres bolig. I løbet af de kommende år vil vi også plante store og oplyste vejtræer langs kommunegrænsen, så alle oplever en flot og grøn velkomst til vores smukke grønne by.

Vores mange attraktive grønne områder, pladser og alléer er en væsentligt del af Frederiksbergs identitet. De skaber et smukkere og sundere bymiljø og tilbyder mange rekreative udfoldelsesmuligheder for alle generationer, og derfor udbygger og vedligeholder vi også det grønne hele tiden.

Frederiksberg er ikke bare en grøn by, det er også en ren by, og vi gør en stor indsats for, at vores bymiljø opleves rent og smukt hele året rundt. Vi sætter derfor hårdt ind over for graffiti på både offentlige og private bygninger og lægger stor vægt på en god renholdningsindsats, som sikre at byrummet ikke skæmmes af henkastet affald.

For et bæredygtigt Frederiksberg
På klimaområdet er Frederiksberg i front, og vi ønsker at være en af de mest bæredygtige kommuner i landet. Vi arbejder målrettet på at reducere energiforbruget – både hos kommunen, i virksomhederne og i boligerne. Et lavere energiforbrug betyder færre udgifter på sigt og medvirker til den løbende CO2-reduktion, som vi ønsker til gavn for fremtidens klima. Vi er i fuld gang med en ambitiøs omstilling af energiproduktionen til fossilfrie brændsler som biomasse og el. Blandt andet produceret af kommunens 6 nye vindmøller. Som mål for denne udvikling har vi besluttet, at Frederiksberg skal være CO2-neutral senest i 2035 – og vi er godt på vej.

Gennem en ambitiøs klimatilpasningsplan har vi stor fokus på at sikre Frederiksberg-borgerne imod konsekvenserne af voldsomme skybrud. Klimatilpasningsplanen indeholder både store anlægsprojekter og mindre lokale indsatser, der tilsammen skal sikre vores by bedst muligt. Herunder etablering af skybrudsveje med nye typer af belægning, som regnvandet kan sive igennem.

For en bæredygtig byudvikling
Frederiksberg udvikler sig markant i disse år. Vores befolkningstal stiger løbende. Ikke fordi det er noget mål for os at blive flere mennesker, men simpelthen fordi det generelt bliver stadig mere attraktivt at bo i byerne og specielt på Frederiksberg. Derfor bor der flere mennesker i de eksisterende boliger, og der kommer løbende ønsker om at etablere nye boliger de få steder i vores tæt bebyggede by, hvor det kan lade sig gøre.

Når flere og flere mennesker ønsker at bo i vores by, stiller det større krav til byplanlægningen. For med flere mennesker følger et øget behov for kommunal service, rekreative muligheder og bedre trafikløsninger. Frederiksberg Konservative ønsker en afbalanceret udvikling, så kommunen og dens nuværende borgere ikke presses for hårdt af tilflyttere. Vi er primært til for dem, der i forvejen bor på Frederiksberg – ikke dem, som gerne vil flytte til Frederiksberg. Det er derfor først og fremmest vores borgeres interesser, som vi skal værne om. Det er en opgave, som vi Frederiksberg Konservative tager meget seriøst.

 

Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du fortsat:

  • Videreudvikling af byens grønne områder
  • Flere træer på pladser, ved veje og alléer
  • Fortsat stor fokus på renholdelse af vores by
  • En ambitiøs klimaindsats med bl.a. markant fokus på CO2-reduktion og forebyggelse mod skybrudsskader.
  • En byudvikling med respekt for de borgere som allerede bor her i dag

Et trygt Frederiksberg

Vi har en storby så tryg som en landsby. Og sådan skal det blive ved at være.

Vores by er et trygt sted, og selvom vi har oplevet eksempler på brutal og forrået kriminalitet på Frederiksberg gennem de senere år, så er de gudskelov meget sjældne. Sådan skal det blive ved med at være.

Vi vil under ingen omstændigheder acceptere, at rå vold og bandekriminalitet finder indpas i vores by. Derfor har vi sikret, at vores lokalpolitistation bliver bevaret og er blevet styrket i de senere år, så vi har politi med et nyttigt lokalkendskab tæt på. Kommunen og politiet har en tæt dialog, så vi i fællesskab tidligt kan identificere og sætte ind overfor kriminelle grupperinger. Indsatsen ser ud til at virke godt, men skal konstant holdes ved lige.

Mange steder i Danmark og i verden omkring os ser vi i disse år uhyggelige tendenser til opbygning af voldelige miljøer og parallelsamfund, som er ekstremt svære at komme til livs igen, når først de har etableret sig. Tendenserne har vi desværre også set her på Frederiksberg, og for at undgå, at de spreder sig har vi udarbejdet en antiradikaliseringsstrategi, som sætter tidligt ind med alle de redskaber som kommunen råder over, så vi undgår etablering af farlige miljøer eller oplever radikaliserede enkeltindivider vokse op iblandt os.

Børn og unge, som er på vej ud på en kriminel løbebane, skal identificeres og tages hånd om så tidligt som muligt. Derfor har vi i denne valgperiode gennemført en styrkelse af vores SSP-indsats overfor børn i skolealderen og deres forældre, så de fagpersoner, der er dygtige til at spotte bekymrende adfærd og sætte ind overfor den, har de optimale rammer at arbejde indenfor.

Byen skal ikke bare være tryg – den skal også føles tryg. Det er en af årsagerne til, at vi sætter markant ind overfor hærværk og graffiti i det offentlige rum, ligesom vi har fokus på at etablere tryghedsskabende belysning, der hvor der er behov for det.

Et veldrevet Frederiksberg

Uden at prale – Frederiksberg har styr på økonomien. Vi sikrer, at pengene bruges de rigtige steder.

Frederiksberg er en effektivt drevet kommune, ifølge nogen økonomer faktisk den mest effektive i landet. Det er et mål, der er opnået, uden at vi har måttet gå på kompromis med kvaliteten af den kommunale service. Gennem effektiviseringer skaber vi rum til bedre service inden for de kommunale kerneområder – i får simpelthen mere for pengene.

Det er også en nødvendighed i en tid, hvor den statslige styring af kommunernes økonomi er meget stram. Frederiksberg bestemmer ikke selv, hvor mange penge vi må bruge på kommunal service til borgerne og på kommunalt byggeri. Men vi bestemmer selv, om vi vil bruge pengene på en klog måde, som kommer borgerne mest muligt til gavn. Der har Frederiksberg Konservative gennem mange år stået for en helt klar linje; kommunen er til for borgernes skyld, og det er den direkte, borgernære service, vi skal prioritere.

Frederiksberg Kommune er til for alle borgere, og borgerne skal vide, at kommunen er deres. Der skal være plads til os alle, trods vores forskelligheder. Derfor ønsker vi heller ikke en højere skat end højst nødvendigt. I denne valgperiode har vi sænket skatterne mere end nogensinde før i Frederiksbergs historie – uden det er gået ud over den kommunale service.

Det har betydet, at vi nu har Danmarks næstlaveste kommuneskat, og gennem løbende sænkninger af grundskyldspromillen har vi sikret, at den tikkende bombe, som den stigende grundskyld har udgjort under mange Frederiksberg-familiers økonomi, gradvist er blevet afmonteret. Kombineret med de senere års statslige fastfrysninger i grundskyldsbetalingerne har kommunens politik på området betydet en neutralisering i grundskyldsstigningerne i hele denne valgperiode. Nu venter vi på, at landspolitikerne finder en endelig løsning på grundskyldsproblemet gennem indførelse af et nyt, mere rimeligt boligbeskatningssystem. Det skylder de os, for det er på landsplan, at problemet med de løbske boligskatter er skabt, og det er der, langt hovedparten af pengene ender.

Også erhvervslivet har kunnet nyde godt af vores målsætning om ikke at kræve mere op i skat end højst nødvendigt. Dækningsafgiften er ligeledes blevet nedsat til gavn for mulighederne for at drive virksomhed og skabe vækst og beskæftigelse på Frederiksberg.

Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du

  • En effektivt drevet kommune, hvor vi bruger så få penge på administration som muligt
  • En kommune, som prioriterer servicen til borgerne – de varme hænder
  • En kommune, der ikke kræver mere op i skat end højst nødvendigt

Et socialt Frederiksberg

Vi lægger afgørende vægt på, at Frederiksberg fortsat skal være en socialt bæredygtig kommune, og vi skal i fællesskab tage hånd om de borgere, som har det svært

Som konservative på Frederiksberg har vi en lang og stærk tradition for at udvise social ansvarlighed. Det er helt centralt for os at mennesker, som er ramt af sociale problemer, skal hjælpes videre.

Frederiksberg er en socialt sammensat kommune med mange ressourcestærke borgere.

Men som en del af hovedstaden har vi også en del borgere, der har vanskeligt ved at få økonomien eller tilværelsen til at hænge sammen, og som har brug for en hjælpende hånd fra fællesskabet.

Under konservativ ledelse er der allerede iværksat en lang række initiativer i form af nye boligtilbud, herbergs-pladser for hjemløse med natvarmestue, opsøgende gadeplanstilbud og en række boligsociale initiativer sammen med øget støtte til og inddragelse af frivilligt socialt arbejde.

For Frederiksberg Konservative er omdrejningspunktet i den sociale indsats, at den enkelte borger får hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre borgere permanent afhængige af den offentlige indsats ved at sætte dem på varig offentlig forsørgelse, hvis det på nogen måde kan undgås. Den enkelte borger skal i stedet hjælpes til selv at kunne klare sin tilværelse.

For os konservative på Frederiksberg er det vigtigt, at der ydes en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov, at denne indsats svarer til problemets omfang og karakter, samt at forældrene inddrages.

Vi ønsker en styrket indsats for kommunens mest socialt udsatte og har prioriteret bl.a. etablering af en socialsygeplejerskeordning og en styrkelse af vores herbergskapacitet.

Vi har endvidere styrket og vil fortsat styrke den forebyggende indsats over for udsatte unge bl.a. ved brug af gadepiloter, SSP-medarbejdere og et særligt skoletilbud.

Det er vigtigt at understrege, at jo yngre børn er, jo større ansvar må samfundet påtage sig, når børn rammes af for eksempel forældres misbrugsproblemer eller svigt. Og det er vigtigt, at vi som ansvarlig kommune griber ind omgående i disse situationer og finder den rigtige løsning for det enkelte barn, hvis forældrene ikke er i stand til at leve op til deres ansvar.

Nyt fra Facebook