Tidligere borgmester på Frederiksberg

For det Frederiksberg du holder af

Hele Byens parti gennem mere end 100 år

Et socialt Frederiksberg

Vi lægger afgørende vægt på, at Frederiksberg fortsat skal være en socialt bæredygtig kommune, og vi skal i fællesskab tage hånd om de borgere, som har det svært

Som konservative på Frederiksberg har vi en lang og stærk tradition for at udvise social ansvarlighed. Det er helt centralt for os at mennesker, som er ramt af sociale problemer, skal hjælpes videre.

Frederiksberg er en socialt sammensat kommune med mange ressourcestærke borgere.

Men som en del af hovedstaden har vi også en del borgere, der har vanskeligt ved at få økonomien eller tilværelsen til at hænge sammen, og som har brug for en hjælpende hånd fra fællesskabet.

Under konservativ ledelse er der allerede iværksat en lang række initiativer i form af nye boligtilbud, herbergs-pladser for hjemløse med natvarmestue, opsøgende gadeplanstilbud og en række boligsociale initiativer sammen med øget støtte til og inddragelse af frivilligt socialt arbejde.

For Frederiksberg Konservative er omdrejningspunktet i den sociale indsats, at den enkelte borger får hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre borgere permanent afhængige af den offentlige indsats ved at sætte dem på varig offentlig forsørgelse, hvis det på nogen måde kan undgås. Den enkelte borger skal i stedet hjælpes til selv at kunne klare sin tilværelse.

For os konservative på Frederiksberg er det vigtigt, at der ydes en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov, at denne indsats svarer til problemets omfang og karakter, samt at forældrene inddrages.

Vi ønsker en styrket indsats for kommunens mest socialt udsatte og har prioriteret bl.a. etablering af en socialsygeplejerskeordning og en styrkelse af vores herbergskapacitet.

Vi har endvidere styrket og vil fortsat styrke den forebyggende indsats over for udsatte unge bl.a. ved brug af gadepiloter, SSP-medarbejdere og et særligt skoletilbud.

Det er vigtigt at understrege, at jo yngre børn er, jo større ansvar må samfundet påtage sig, når børn rammes af for eksempel forældres misbrugsproblemer eller svigt. Og det er vigtigt, at vi som ansvarlig kommune griber ind omgående i disse situationer og finder den rigtige løsning for det enkelte barn, hvis forældrene ikke er i stand til at leve op til deres ansvar.

Nyt fra Facebook